איזור
סוג הנכס
מחדרים
עד חדרים
מקומה
עד קומה
ממחיר
עד מחיר

חוזה שכירות לעשות נכון !

                                                     

 המדריך לשוכרי דירות בתל אביב 
צרור עצות שימושיות שיסייעו לכם בעת החתימה על החוזה, וגם – דוגמה של חוזה שכירות סטנדרטי
 
לקרוא, לשנן – ושוב לקרוא
זה הזמן לקרוא היטב את טיוטת ההסכם ולבדוק אם כל הסעיפים מתאימים לכם ולמה שסיכמתם בעל פה עם בעלי הדירה. חוזה טוב לשני הצדדים הוא חוזה שמונח במגירה לכל אורך תקופת השכירות ואף צד לא נזקק לנפנף בו מול הצד השני ולאיים בתביעות כאלה ואחרות. בסוף הפרק תמצאו חוזה סטנדרטי שלפיו מקובל לבנות את את רוב ההסכמים.
 
דברים שצריך לבדוק
כאן באתר WWW.TSLS.CO.IL, נעבור יחד אתכם שלב אחרי שלב על סעיפים מרכזיים בהסכם, ננסה לפרק מיני "מוקשים" שעלולים לצוץ בדרך ונסביר לכם כיצד צריך להתנהג באופן מעשי עם סעיפי החוזה.
 

1 -ראשית, בכל חוזה סטנדרטי תוגדר תקופת השכירות החל מתאריך יום הכניסה לדירה ועד ליום סיום ההסכם. כמו כן יוגדר   גובה התשלום החודשי (או כל צורה אחרת של תשלום), צורת התשלום (צ'ק, מזומן, העברה בנקאית) ומועדי התשלום. 
 

2 -שימו לב: כל העלויות הנוגעות להוצאות על תשתית הדירה או הבניין שבו היא נמצאת, דוגמת פיצוץ של צינור בדירה, שיפוצים בחדר המדרגות וכדו', יהיו על חשבון המשכירים (בעלי הבית). לכן דאגו מראש שיירשם בחוזה כי כל הליקויים בבית יתוקנו. לעומת זאת, העלויות השוטפות, דוגמת חשבונות מים וארנונה, חשמל, גז, ועד בית וכדו', ישולמו על ידי השוכרים, אלא אם נאמר אחרת בחוזה
 

3-הביטחונות הכספיים לצורך קיום ההסכם נקבעים בדרך כלל על ידי בעלי הנכס ומי שפועל מטעמם. מדובר באפשרויות שונות הכוללות ערבות בנקאית, או שטר חוב, או צ'ק ביטחון, או ערבים. לכל אחת מהאפשרויות קיימים כללים שונים, ולכן כדאי שתסתייעו בבני משפחה או באנשי מקצוע מיומנים שינחו אתכם מה עדיף על מה, ואיך להתחייב במעמד חתימת החוזה על כמה שפחות התחייבויות.
 

4-אם נראה לכם שמשך ההסכם יעלה על תקופה של שנה, הכניסו לחוזה סעיף עם אופציה להארכה (אם אפשר ללא תוספת תשלום או בדרך שמקובלת על שני הצדדים). חשוב לבדוק גם אופציה של הכנסת סעיף לקיצור החוזה ולהתחייבות להבאת דיירים חלופיים.
 

5-נסו להימנע לחתום עד כמה שניתן על סעיפים שונים הקובעים מה ייחשב להפרה יסודית של ההסכם שבגינו תיאלצו לשלם פיצוי לבעלי הדירה. שני הדברים הקובעים ביותר הם אי תשלום שכר הדירה במועד שנקבע או אי תשלום חשבונות שוטפים.
 

6-חשוב ביותר: חוזה השכירות לפני חתימתו איננו קדוש. עמדו על זכויותיכם וכבדו את עמדת בעלי הבית. יחסים טובים כבר מההתחלה הם בדרך כלל ערובה טובה להמשך הדרך. וחוץ מזה, אם כבר מצאתם דירה מתאימה וחתמתם על חוזה, לא חבל לקלקל ולהתחיל את הכול מהתחלה?
 

7-בסיום תקופת השכירות ודאו שאינכם משאירים כל חוב, ודאגו לקבל לרשותכם את כל הביטחונות מן המשכירים.
 
אנחנו כאן באתר WWW.TSLS.CO.IL מציעים לכם דיל פשוט: מיטב אנשי המקצוע שלנו ילוו אתכם מרגע ההתחלה של חיפוש הדירה ועד לרגע קבלת המפתח לאחר חתימת חוזה השכירות. צלצלו עכשיו ל-TSLS, טלפון 1-800-200-342, ואנחנו נהיה שם בשבילכם בכל רגע כדי לתת לכם את השירות המקצועי והאמין ביותר.
בהצלחה!!!
 
                                                                                  דוגמת
                                                                   הסכם שכירות בלתי מוגנת
שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ בחודש ___ שנת ____
 
ת.ז. מספר ____________
מרחוב _______________
(להלן:" המשכיר").
מצד אחד
לבין:                                      _______________________
בעל ת.ז. מספר ____________
מרחוב __________________
(להלן: "השוכר").
מצד שני
הואיל:       והמשכיר הינו הבעלים ו/או בעל הזכות לחזקה ייחודית בדירה בת ___ חדרים מטבח ושירותים הנמצאת ברחוב ___________________ ב-_________________ (להלן: "הדירה").
והואיל:      ובדירה לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מוגן.
והואיל:      והשוכר מודה כי המשכיר אינו מתגורר בדירה, אך ידוע לו כי המשכיר אמנם מתכוון לחזור ולהשתמש בדירה.
והואיל:      והשוכר מצהיר כי לא שילם למשכיר כל דמי מפתח עבור הדירה ולא כל תשלום אחר מלבד דמי השכירות הנקובים להלן.
והואיל:      והמשכיר מעונין להשכיר את הדירה והשוכר מעונין לשכור את הדירה ובלבד שלא יהיה מוגן בה לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד.
והואיל:      והמשכיר משאיר בדירה חפצים ו/או רהיטים ו/או כלים ו/או אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנת באות "א" (להלן: "החפצים").
לצורך הסכם זה, בכל פעם שיוזכר המונח דירה הרי שהכוונה היא לדירה ביחד עם החפצים.
                                                   לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.
2.      השוכר מצהיר כי ידוע לו שהשכירות לפי הסכם זה איננה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 והינה שכירות בלתי מוגנת מפאת הסיבות הנקובות בהסכם זה.
3.      המשכיר משכיר בזה והשוכר מקבל בשכירות את הדירה למגורים בלבד ואת החפצים בדירה לשימוש ל-_____ חודשים החל מיום _______ וכלה ביום _______ (להלן- "התקופה הקצובה").
4.       א.     עבור התקופה הקצובה והשימוש בחפצים ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בסכום של - _____________ שקל בעבור כל חודש שכירות אשר ישולמו מדי חודש ומראש בעבור כל חודש שכירות.
ב.      השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות בכל יום תשלום ועד ולא יאוחר משעה 10.00 בבוקר שאחרת יחויב בתשלום הפרשי הצמדה של יום נוסף אם ידרוש זאת המשכיר.
ג.       השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות החודשיים עד ולא יאוחר מהמועדים הבאים:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ד.      במעמד החתימה על הסכם זה מאשר המשכיר קבלת סכום של __ ש"ח (_________________) המהווים את דמי השכירות בעבור __חודשי שכירות.
ה.      מוסכם בזה בין הצדדים כי איחור מעבר ל-__ ימים בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה ובמיוחד הסכומים לפי סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ואשר יזכה את המשכיר לבטל הסכם זה ולדרוש את פינוי השוכר מן הדירה לאלתר ומבלי לפגוע בזכות המשכיר לכל סעד אחר ו/או נוסף.
ו.       מבלי לפגוע באמור בהסכם זה הרי שכל איחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה יחייב את השוכר בתשלום הפרשי הצמדה כמפורט לעיל וכן ריבית חודשית בשיעור של %__ לכל חודש או חלק יחסי מכך לחלק מחודש.
ז.       השוכר יפנה למשכיר מדי חודש לתשלום דמי השכירות הנ"ל.
5.      א.      השוכר ישא על חשבונו מייד עם גמילת חיובו בכל התשלומים והחיובים שיוצרו בתקופה הקצובה בגין שימוש במים, חשמל, טלפון, גז וועד הבית ו/או חלקו היחסי בניקיון הרכוש המשותף לדיירי הבית. השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל סכום שהוציא ושהחובה לשלמו חלה על השוכר.
במידה שהשוכר יבקש להתקין קו טלפון בדירה הוא ישא בהוצאות ההתקנה בעצמו ועל חשבונו. בגמר השכירות מכל סיבה, תהא אשר תהא, יהא רשאי השוכר לבקש העתקת הטלפון בעצמו ועל חשבונו.
ב.      השוכר מתחייב לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציא ובכלל זה קבלות בגין תשלומים שוטפים ולהעבירם למשכיר לפי דרישת המשכיר.
6.       א.     השוכר ישא בתשלום מיסי הארנונה החלים על הדירה.
ב.      מסי רכוש ממשלתיים ישולמו ע"י המשכיר.
7.      השוכר אינו רשאי להעביר זכויותיו כלפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן אסור לו להשכיר את הדירה ו/או למסור את החפצים ו/או חלק מהם בין מוגדר ובין בלתי מוגדר וכן אסור לו למסור החזקה בדירה ולא להרשות לאחר לגור בה ולהשתמש בה או בחפצים או בחלק מהם, בין מוגדרים ובין לא מוגדרים ובין יחד עמו, ללא הסכמת המשכיר ו/או בא כוחו לכך.
8.      א.      אם יפנה השוכר את הדירה לפני תום התקופה הקצובה יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף התקופה הקצובה ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף התקופה הקצובה.
ב.      למרות האמור לעיל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום ובלבד שימסור הודעה מוקדמת מראש ובכתב לצד השני ..... יום מראש.
9.      א.    השוכר מתחייב לשמור על הדירה והחפצים שמירה מעולה ולתקן ולחזור ולתקן על חשבונו ולשביעות רצון המשכיר או ב"כ כל פגם או ליקוי בדירה כתוצאה משימוש השוכר או מטעמו מיד עם דרישת המשכיר או בא כוחו לכך ומיד עם התגלות הפגם או הליקוי, הכול לפי העניין אך למעט בלאי סביר ורגיל שיתהווה כתוצאה משימוש סביר וזהיר והוא מתחייב להחזיר למשכיר את הדירה והחפצים מסודרים נקיים ובמצב טוב, למעט בלאי סביר כאמור לעיל. השוכר מתחייב שלא לקדוח חורים ולא לתלות חפצים בקירות הדירה ללא רשות המשכיר מראש.
השוכר מצהיר כי קיבל את הדירה נקיה, מסוידת ומתאימה למגורים ואם הדבר יתחייב באופן סביר, הוא מתחייב לסיידה על חשבונו עם החזרתה למשכיר.
השוכר יפצה את המשכיר במלוא הנזקים שייגרמו לו כתוצאה מהפרת תנאי מתנאי סעיף זה או כל תנאי אחר מהסכם זה.
השוכר מתחייב שלא לתלות כל שלט ו/או שם על דלת הכניסה לדירה.
ב.      המשכיר מצידו יהא חייב לתקן פגמים ו/או קלקולים אשר יתהוו במשך התקופה הקצובה ואשר החובה לתקנם תהא עליו כמשכיר וזאת תוך זמן סביר מיום דרישת השוכר, שאם לא כן יהא רשאי השוכר לבצע את התיקון בעצמו ולחייב את המשכיר בהוצאות התיקון, או לקזז את ההוצאה מדמי השכירות.
ג.       השוכר יהא אחראי על חשבונו לפצות צד שלישי כלשהו על כל הנזקים שהוא עלול לגרום לצד שלישי בקשר לשימוש בדירה בין אם נגרם הנזק בדירה או בין מחוצה לה ולהחזיר למשכיר כל סכום שייתבע לשלם בקשר לנזקים כאמור.
ד.      השוכר מתחייב שלא להכניס בעלי חיים לדירה.
10.    השוכר מתחייב לפנות את הדירה בתום התקופה הקצובה ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה ובחפצים לידי המשכיר או בא כוחו.
11.    א.     להבטחת תשלום דמי השכירות ו/או להבטחת תשלום נזקיו של המשכיר בגין האמור בהסכם זה ו/או להבטחת פינוי הדירה במועד ו/או להבטחת תשלום המיסים ו/או התשלומים החלים על השוכר יפקיד השוכר בידי בא כוח המשכיר שטר חוב בטחון על סך -__________. ש"ח (עשרת אלפים שקל חדש) חתום על ידו ועל ידי שני ערבים נוספים לשביעות רצונו של המשכיר.
חודשיים לאחר גמר התקופה הקצובה ולאחר שהמשכיר ייווכח לדעת כי השוכר עמד בכל תנאי הסכם זה יוחזר שטר הביטחון לשוכר.
ב.      כמו כן יחתים השוכר במשרד בא כוח המשכיר 2 ערבים לשביעות רצון המשכיר על כתבי הערבות המצ"ב.
ג.       בחתימתו על הסכם זה ובכפוף לסעיף משנה (ד) להלן נותן השוכר הוראה בלתי חוזרת לבא כוח המשכיר להעביר למשכיר ו/או לממש ו/או לפעול בעצמו על פי כתב הערבות ושטר הביטחון.
12.    השוכר מצהיר כי ראה ובדק את הדירה והחפצים ומצא אותם במצב טוב ותקין, ומתאים לדרישותיו (למעט הפגמים המופיעים ברשימה נספח "ב" להסכם) והשוכר מוותר על כל טענת אי התאמה או טענה בגין הדירה או בגין פגם ו/או מום גלוי ו/או נסתר.
13.    השוכר מתחייב לשמור על ניקיון הדירה וסביבותיה, על השקט ועל יחסי שכנות טובה עם השכנים בבית, וכן על כל דין החל או שיחול על החזקה בדירה. כמו כן מתחייב השוכר למלא אחרי כל דרישה חוקית של המשכיר.
14.    השוכר מתחייב שלא לעשות כל שינוי בדירה או בסביבתה בין בתוך הדירה ובין מחוצה לה ובכל הקשור אליה או מחובר אליה וכן לא להוציא ולהעביר שום דבר מהחפצים ללא הסכמת המשכיר בכתב.
15.    השוכר מתחייב לאפשר למשכיר או לבא כוחו להיכנס לדירה בכל זמן סביר וככל האפשר לאחר תיאום מראש למטרת פיקוח ו/או לשם ביצוע תיקונים ו/או שיפוצים ו/או להצגת הדירה בפני אחר.
16.    כל שינוי שייעשה ללא הסכמת המשכיר בכתב, הרי מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לתבוע בשל כך פינוי הדירה על ידי השוכר ו/או לכל סעד אחר עפ"י כל דין יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.
כל שינוי שייעשה בהסכמת המשכיר בכתב יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.
17.    אם השוכר לא יפנה את הדירה בתום תקופת השכירות יהא עליו לשלם למשכיר סך של ______ שקל. לכל יום של פיגור בפינוי הדירה והחזרתה למשכיר, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד משפטי אחר ו/או לתביעת דמי נזיקין גבוהים יותר.
הסכום הנ"ל ישולם בשקלים ישראלים צמודים למדד המחירים המפורסם במועד התשלום.
18.    השוכר מצהיר כי הוא לא שילם ולא ישלם כל סכום כדמי מפתח וגם לא כהשקעות בנייה בקשר להסכם זה או לדירה.
19.    לא קיים השוכר תנאי מתנאי הסכם זה או התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה או לא קיים אותם במועד, זכאי המשכיר או בא כוחו, מבלי לפגוע בכל זכות שבידם , לבטל את ההסכם ובין היתר לתבוע פינוי מיידי של הדירה.
20.    כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:
המשכיר: הכתובת המפורטת במבוא להסכם.
השוכר: כתובת הדירה.
21.    כל הודעה שתישלח לצד כל שהוא לפי כתובתו הנ"ל תיחשב כנמסרה לתעודתה בתום 72 שעות מיום הפקדתה בסניף בית הדואר.
22.    מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם זה וכדי להסיר ספקות הרי שהשוכר משחרר את המשכיר מכל אחריות מכל סוג שהיא לאובדן ו/או לנזקים מכל סוג שעלולים להיגרם לחפציו של השוכר והנמצאים בין בתוך הדירה ובין מחוצה לה.
ולראיה באו הצדדים על החתום,

חתימת המשכיר

 

חתימת השוכר
רשימת החפצים (נספחים)          
לכל שאלה ועניין, מלאו את הטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם:
שם מלא: דוא"ל: טלפון:  
תוכן הפניה: שלח
                                                                                                                   
    הצטרף למועדון לקוחות !
                                          תקבל חשיפה להזדמנויות נדל"ן עם תשואות גבוהות                                                              גם בסכומים קטנים